БлогМК - Прохор »

 • Preparation for the Great Lent

  Posted 2021-03-07 14:43:52 by: Сард

  ~+~ The Great Lent is preceded by several preparatory Sundays and Weeks. The order of the services in the preparatory weeks and the Great Lent itself are set forth in the “Lenten Triodion”. It begins on the “Sunday of the Publican and the Pharisee”, and ends on Holy Saturday, which includes a 70-day period. The ...

  Comments: 0   View more...

 • Подготовка за Великиот Пост

  Posted 2021-03-07 10:28:40 by: Сард

  ~+~ На Великиот пост му претходат неколку подготвителни недели и седмици. Поредокот на службите во подготвителните недели и самиот Велики Пост е изложен во Посниот Триод. Тој започнува со неделата на митарот и фарисејот, и завршува на Велика Сабота, вклучувајќи во себе 70-дневен период. На Светата Четириесетница ѝ преходат Неделата на митарот и фарисејот, Неделата ...

  Comments: 0   View more...

 • Our Holy Father St. Clement of Ohrid: Homily on the Prodigal Son

  Posted 2021-03-05 15:46:42 by: Сард

  ~+~ Refer to: Luke 15, 11-32 Listen, dear ones, to God’s story! And let us get into the habit of doing His will well! What a Man-loving God we have, a merciful Father who creates and arranges everything for our salvation. Just as someone who had a two sons, a righteous one and a sinner, ...

  Comments: 0   View more...

 • Нашиот Свет Отец Св. Климент Охридски – Беседа за блудниот син

  Posted 2021-03-05 15:44:03 by: Сард

  ~+~ Слушајте ја, возљубени, Божјата приказна! И да се навикнеме добро да ја вршиме неговата волја! Каков Човекољубец Бог имаме, Отец штедар кој создава и уредува се заради нашето спасение.   Како некој што имал два сина, праведник и грешник и на обајцата им дал еднакво богатство, така и Он нам ни дал крштение и ...

  Comments: 0   View more...

 • The Prodigal Son – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-03-02 09:45:06 by: Сард

  ~+~  Refer to: Luke 15, 11-32 In the younger son, from the Gospel reading we notice the freedom and the awareness with which he addresses his Heavenly Father and that he seeks something that he feels naturally belongs to him, but also we notice that he obviously does not understand the very nature of the ...

  Comments: 0   View more...

 • Блудниот син – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-03-01 03:25:54 by: Сард

  ~+~ Лука 15, 11-32 Кај помладиот син, од евангелското четиво, ја забележуваме слободата и свесноста дека Му се обраќа на својот Отец Небесен и дека бара од Него нешто што чувствува дека природно му припаѓа, но исто така, забележуваме дека тој, очигледно, не ја сфаќа и самата природа на „имотот“ чија поделба ја бара. „Делот ...

  Comments: 0   View more...

 • Homily on the Publican and the Pharisee – Father Gavril Galev

  Posted 2021-02-26 15:55:38 by: Сард

  ~+~ Also He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous, and despised others: “Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, ‘God, I thank You that I am not like other men – extortioners, ...

  Comments: 0   View more...

 • Беседа за Митарот и Фарисејот – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-02-24 07:16:29 by: Сард

  ~+~  А на оние, што беа уверени во себе дека се праведни, и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола: Два човека влегоа во храм да се помолат; едниот фарисеј, а другиот митник.Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе: »Боже, Ти благодарам што не сум како другите луѓе: разбојници, несправедливи, прељубодејци, или како ...

  Comments: 0   View more...

 • The initial grace of the publican – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-02-21 23:36:06 by: Сард

  ~+~ (Luke 18, 9-14) Firstly, the energy of the mind is purified through constant mental, spiritual, and physical ascetic labour (struggle, endeavour) in the fulfilment of God’s commandments. The light from the sufficiently purified energy of the mind is given to us for one reason, only for perception of our own captivity by the passions, ...

  Comments: 0   View more...

 • Почетната благодат на митарот – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-02-21 23:27:05 by: Сард

  ~+~ (Лука 18, 9-14) Прво, енергијата на умот се чисти преку постојан умствен, душевен и телесен аскетски подвиг во исполнувањето на Божјите заповеди. Светлината од доволно очистената енергија на умот ни е дадена единствено и само за согледување на сопствената острастеност, грешност и одвоеност од Бог. Главната карактеристика, која го оформува профилот на луѓе каков ...

  Comments: 0   View more...

 • Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Meeting, get-together, happiness – Fr. Gavril Galev

  Posted 2021-02-17 06:36:50 by: Сард

  ~+~ Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Живото не е безсмислен. Има своја смисла и цел. Во ова наше секојдневие пак, како да сме ја изгубиле смислата и целта на нашето егзистирање. Постојано се’ некаде брзаме, нешто бараме и пак не стигнуваме и пак не наоѓаме. Очигледно на погрешен начин бараме и кон погрешна ...

  Comments: 0   View more...

 • Meeting of our Lord Jesus in the temple – Father Gavril Galev

  Posted 2021-02-16 10:40:09 by: Сард

  ~+~ The main event and essence of this feast is the meaning of the actual meeting. Our personal meeting with God, with our brother/sister and with ourselves. From that meeting happiness emanates and for us it should be a celebration. My meeting with God, with my brother/sister, should be the cause of my happiness and ...

  Comments: 0   View more...