БлогМК - Прохор »

 • Circumcision of the heart – Metropolitan Nahum of Strumica

  Posted 2022-01-16 13:41:36 by: Сард

  ~+~ “At that time the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told to them. After eight days were fulfilled the time came for the circumcision of the Child, His name was called Jesus, the name given by the angel before He was ...

  Comments: 0   View more...

 • Обрезание, по срце – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2022-01-16 13:39:38 by: Сард

  ~+~ „Во она време, се вратија пастирите, славејќи Го и фалејќи Го Бог за сè што чуја и видоа, како што им беше речено. А кога се навршија осум дена, за да биде обрезан Младенецот, Му ставија име Исус, известено од ангелот уште пред да биде зачнат во утробата.“ За полесно да го сфатиме настанот ...

  Comments: 0   View more...

 • Father Gavril: Saint Gavril Athonite, Bishop of Velika – An unusual Saint, at an unusual time.

  Posted 2022-01-13 08:11:38 by: Сард

  ~+~ Today we celebrate the memory of Saint Gavril Athonite, Bishop of Velika Diocese. An unusual saint, at an unusual time. We complain today that if we were born at a different time and lived with other people, we would have been better. It is just an excuse for our weaknesses because we are self-loving ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Гаврил Светогорец еп Велички – Невообичаен светител во невообичаено време

  Posted 2022-01-12 14:37:58 by: Сард

  Денес го славиме споменот на светиот Гаврил Светогорец, епископ Велички. Невообичаен светител, во невообичаено време. Ние денес се жалеме дека, ако сме се родиле во друго време и живееме со други луѓе, ќе бидеме подобри. Тоа е само изговор за нашите слабости зашто сме самобендисани и мрзливи и не сакаме да се подобриме, т.е. покаеме. ...

  Comments: 0   View more...

 • Преподобен Гаврил Велички – Отец Гаврил Галев

  Posted 2022-01-12 07:21:35 by: Сард

  „НЕВИДЛИВИОТ“ ОД СВЕТИИТЕ  ~+~ Чудни луѓе се монасите. Попрво, тие не се обични земни луѓе, туку надземни, кои светлината на својата душа смерно ја кријат под темното одејание. (…) Од Бога се вооружени со сила зa да им се спротивставуваат на вековите и милениумите. (…) За нив, кои излегле од времето и зачекориле во вечноста, ...

  Comments: 0   View more...

 • Contemplation – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2022-01-11 12:53:06 by: Сард

  ~+~ Some people find themselves confused these days by the seemingly different statements and different practices of the clergy during the days of celebrating the Nativity of Christ. And naturally, the confused person almost always wants to justify himself, almost regularly the blame for his confusion and his lack of knowledge needs to shift to ...

  Comments: 0   View more...

 • РАСУДУВАЊЕ – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2022-01-11 12:51:05 by: Сард

  ~+~ Некои луѓе се најдоа збунети деновиве од привидно различните изјави и различните пракси на свештенството за време на деновите на славењето на Рождеството Христово. И нормално, збунетиот скоро секогаш сака да се самооправда, скоро редовно вината за својата збунетост и за своето незнаење има потреба да ги префрли на друг, во овој случај на ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica Naum: Our Holy Father Gavril – the lighthouse of our time

  Posted 2022-01-11 09:58:17 by: Сард

  ~+~ Father Gavril, from the Lesnovo Monastery, was a great consolation to the few true Christian communities (Christians with their own spiritual father, with a rule for spiritual struggle, who regularly fasted, confessed and received communion), who at that time, from 1983 to 1987 (the years we spent together), in R. Macedonia were scattered like ...

  Comments: 0   View more...

 • Митрополит Струмички Наум: Cветиот отец наш Гаврил – Светилникот на нашето време

  Posted 2022-01-11 09:55:58 by: Сард

  ~+~  Отец Гаврил, од Лесновскиот манастир, беше голема утеха за малкуте вистински христијански заедници (христијани со свој духовен отец, со правило за духовен подвиг, кои редовно постеа, се исповедаа и се причестуваа), кои во тоа време, од 1983 до 1987 година (годините што ги поминавме заедно), во Р. Македонија беа распрснати како мали оази за ...

  Comments: 0   View more...

 • Synaxis of the Most-Holy Mother of God – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2022-01-11 09:40:22 by: Сард

  ~ + ~ “What shall we offer to You, Oh Christ, Who for our sake has appeared on earth as a man? Every creation which You have crafted offers You thanks. The angels offer you a song. The heavens, their star. The wise men, their gifts. The shepherds, their wonder. The earth, its cave. The ...

  Comments: 0   View more...

 • The Swineherd Identity – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-11-29 07:57:17 by: Сард

  ~+~ The demon-possessed man whom Christ has healed asked Christ to follow Him, to the contrary, local inhabitants were left without Him because they did not accept Him, that is, they asked Him to depart from their region. This Gospel reading (Luke 8: 26-39) shows clearly that demon-possessed people can be healed easier, because they, ...

  Comments: 0   View more...

 • Свињарски идентитет – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-11-29 07:54:54 by: Сард

  ~+~ Бесомачениот што Христос го исцели побара да оди по Него, а локалните жители останаа без Него затоа што не Го примија, односно, побараа да си оди од нивниот крај. Ова евангелско четиво (Лука 8, 26–39) покажува дека видливо бесомачените можат полесно да бидат исцелени, бидејќи тие, потполно обземени од демонот, остануваат без можност слободно ...

  Comments: 0   View more...

 • The Nativity Fast – Father Gavril Galev

  Posted 2021-11-27 10:10:02 by: Сард

  ~+~ Today (28. November) is the beginning of the fast, let it be blessed and easy. This fast is dedicated for our preparation and in glory and memory of the incarnation of our Saviour and Lord Jesus Christ. For our salvation He was incarnated, accepted a body and became Man in order to raise and save ...

  Comments: 0   View more...

 • Божиќен Пост – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-11-27 10:02:47 by: Сард

  ~+~ На 28 Ноември почнува постот, нека ни е благословен и лесен. Овој пост е посветен за подготовка и во чест и спомен на раѓањето во тело на Спасителот и Господ наш Исус Христос. Кој заради нашето спасение се воплоти, прими тело и стана Човек за да ја подигне и спаси сета човекова природа. Бог ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Григориј Паламa – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-11-26 23:42:32 by: Сард

  ~+~ УЧИТЕЛ НА ПРАВОСЛАВНОТО ТАЈНОВОДСТВO Секоја градба се заснова на темели, а за да се изгради, таа се потпира на столбови на кои се држи сето здание. Тие носечки столбови за Православната Црква се Светите Отци. Аголниот  камен е Христос, темелите се апостолите и нивната проповед, а столбовите – Светите Отци и нивните догматски формулации. ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Јован Златоуст – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-11-26 10:12:53 by: Сард

  ПРОПОВЕДНИК НА ПОКАЈАНИЕТО Да почнеме да се скрушуваме со срцето… да ги оплакуваме своите гревови, како што ни заповедал Христос. Да почнеме да жалиме за своите престапи, внимателно да се преиспитаме што сѐ сме направиле во минатото, и да се погрижиме сето тоа потполно да го израмниме. – Свети Јован Златоуст    ~+~ Свети Јован ...

  Comments: 0   View more...

 • Let us stand aright, let us stand in fear! – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-11-26 09:36:02 by: Сард

  ~+~ In today’s Gospel reading, the Lord explains to us the sacramental hierarchical structure of the struggle of the loving obedience in the Church: “He who hears you (in reference to the Apostles i.e. Bishops of today) hears Me, he who rejects you rejects Me, and he who rejects Me rejects Him who sent Me.” (Luke 10:16). ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica Naum: If they do not hear Moses and the prophets…

  Posted 2021-11-26 08:02:50 by: Сард

  ~+~  “There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and lived sumptuously every day.  But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate”. We can see that the rich man has no name, and the poor one has – Lazarus, that is, we ...

  Comments: 0   View more...

 • Митрополит Струмички Наум: Штом Мојсеј и Пророците не ги слушаат…

  Posted 2021-11-26 08:01:40 by: Сард

  ~+~ „Еден човек беше богат и се облекуваше во порфир и свила, и секој ден живееше раскошно и се веселеше. Имаше, исто така, и еден сиромав, по име Лазар, кој струплив лежеше пред вратата негова.“ Гледаме дека богатиот нема име, а сиромавиот има – Лазар, односно гледаме дека првиот нема личносен однос со Бог, а ...

  Comments: 0   View more...

 • Hesychatic Testimonies – Исихаcтички Cведоштва 3

  Posted 2021-11-24 13:19:29 by: Сард

  ~+~ We dwelled in the desert for many years. But for various reasons, almost all of us got sick. The Elder (Josef) while in prayer received a revelation that we should move down towards the sea and the settlements. And so it happened. There the climate was more mild, the efforts more moderate, so we ...

  Comments: 0   View more...