Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Бурак Кеча Лума (Burak Keça Luma) : Јас сум со мешана нациналност Албанец и Турчин, но мојата татковина е Македонија!

Македонија е татковина на Македонци, Албанци, Турците, Власи, Срби, Роми, Бошњаци, Евреи и на сите други кои живеат во Македонија.

177993904 108020108078384 2563161566459802566 n

Македонија е татковина на Македонци, Албанци, Турците, Власи, Срби, Роми, Бошњаци, Евреи и на сите други кои живеат во Македонија.

Јас сум по вероисподед муслиман, но во Македонија живеат мои пријатели Православни, Муслимани,  Католици, Евреи, Протестанти... И затоа, Македонија е и Црква и Џамија и Катедрала и Синагога. Македонија е света земја за сите што веруваат во Бог и Алах, бидејќи Бог и Алах се еден и единствен, Бог и Алах е љубов, и сите сме нивни чеда.

Секогаш треба да зборуваме за простување, да си помагаме меѓу себе, омразата да ја отфрлиме сите заедно. Независно од разликите на верска или нацинална основа помеѓу нас, сите ние сме чеда на Македонија. Молитвите да не' соединат во мир и љубов, со здравје и живот, среќа, радост и бериќет, за нас и за нашите деца!

Религиите во Македонија се дел од културно-историскиот идентитет на сите Нас, независно од разликите, треба и мора да живееме како едно, како браќа, така сака и Бог и Алах, а не да се караме и делиме.

Не’ обединуваат исти датуми, настани и личности во Библијата и Куранот, тие треба да не обединуваат а не’ да Не’ разединуваат. Го молам и Бог и Алах, на сите да ни даде повеќе памет, да не се караме да живееме како едно семејство, ДА ЖИВЕЕМЕ КАКО БРАЌА!

Да се бориме за права и правда, против криминал и корупцијата, да се трудиме нашата Македонија да биде пристојно место на живеење на сите Нас. И да сме среќни и задоволни сите: Македонци, Албанци, Турци, Власи, Срби, Евреи, Роми, Бошњаци и сите други.

Слава на Бог и Алах во висините, мир на земјата и добра волја меѓу луѓето во Македонија и во целиот свет. АМИН!

Текстот на Македонски и на Албански е превземен од ФБ статусот на : Бурак Кеча Лума (Burak Keça Luma)

Македонска нација : Браво брат Бурак, И Ние ги молиме Бог и Алах да ги слушнат твоите и наши молитви, АМИН!

---------------------------------------------------------------

Unë jam i kombësisë së përzier Shqiptar dhe Turk, por atdheu im është Maqedonia!

Maqedonia është atdheu i maqedonasve, shqiptarëve, turqve, vllehëve, serbëve, romëve, boshnjakëve, hebrenjve dhe të gjithë të tjerëve që jetojnë në Maqedoni.

Unë jam musliman me besim, por miqtë e mi ortodoksë, myslimanë, katolikë, hebrenj, protestantë jetojnë në Maqedoni... Prandaj, Maqedonia është kishë dhe xhami dhe katedrale dhe sinagogë. Maqedonia është një tokë e shenjtë për të gjithë ata që besojnë në Zot dhe Allahun, sepse Zoti dhe Allahu janë një dhe i vetëm, Zoti dhe Allahu është dashuri, dhe ne të gjithë jemi fëmijët e tyre.

Gjithmonë duhet të flasim për falje, të ndihmojmë njëri-tjetrin, të hedhim poshtë urrejtjen të gjithë së bashku. Pavarësisht dallimeve fetare apo kombëtare mes nesh, të gjithë jemi fëmijë të Maqedonisë. Lutjet na bashkofshin në paqe e dashuri, me shëndet e jetë, lumturi, gëzim e begati, për ne dhe për fëmijët tanë!

Fetë në Maqedoni janë pjesë e identitetit kulturor-historik të të gjithë neve, pavarësisht dallimeve, ne duhet dhe duhet të jetojmë si një, si vëllezër, kështu dëshiron Zoti dhe Allahu, e jo të luftojmë dhe të përçajmë.

Të njëjtat data, ngjarje dhe persona në Bibël dhe në Kuran na bashkojnë, duhet të na bashkojnë dhe jo të na ndajnë. E lus Zotin dhe Allahun të na japë të gjithëve më shumë urtësi, të mos luftojmë, të jetojmë si një familje, të JETOJMË SI VËLLEZËR!

Të luftojmë për të drejta dhe drejtësi, kundër krimit dhe korrupsionit, le të përpiqemi ta bëjmë Maqedoninë tonë një vend të denjë për të jetuar për të gjithë ne. Dhe qofshim të lumtur dhe të kënaqur të gjithë: maqedonasit, shqiptarët, turqit, vllehët, serbët, hebrenjtë, romët, boshnjakët dhe të gjithë të tjerët.

Lavdi Zotit dhe Allahut në lartësitë, paqe në tokë dhe vullnet i mirë mes njerëzve në Maqedoni dhe në mbarë botën. AMIN

Makedonska nacija : Bravo vëlla Burak, Dhe lusim Zotin dhe Allahun që të dëgjojë lutjet tuaja dhe tona, AMIN!

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: